Algemene voorwaarden


Op alle aankopen en diensten via tipskinderfeestje.nl zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die u hieronder kunt nalezen.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Tipskinderfeestje.nl (onderdeel van NikyLou)

Burgemeester Pabstlaan 10D5
2131 XE Hoofddorp

E-mailadres: info@nikylou.nl

KvK-nummer: 54363799

BTW-identificatienummer: NL186891052B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Op digitale producten, waaronder de Doe-het-Zelf Kinderfeestje-pakketten, geldt geen recht van retour. Annuleren van de bestelling is om deze reden ook niet mogelijk. Voor wettelijke regelingen hieromtrent, kunt u op deze website meer informatie vinden: klik hier.

4. Alle kinderfeestjes zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dus op geen enkele wijze gedeeld worden of gebruikt worden door anderen dan de koper zelf. Hier wordt streng op gecontroleerd en in geval van misbruik worden juridische stappen genomen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de betaling.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering Digitale Producten

1. Op digitale producten, waaronder de Doe-het-Zelf Kinderfeestje-pakketten, geldt geen recht van retour. Annuleren van de bestelling is om deze reden ook niet mogelijk. Voor wettelijke regelingen hieromtrent, kunt u op deze website meer informatie vinden: klik hier.

 

Artikel 7 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1. NikyLou aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan of verplaatsing of annulering van het kinderfeestje.

 

Artikel 9 – Overmacht

1. Indien het kinderfeestje niet doorgaat of belemmerd wordt door de Schiphol Group of andere ondernemingen gevestigd op Schiphol of op enige manier betrokken bij Schiphol geldt dit voor Nikylou als overmacht. Indien het kinderfeestje niet doorgaat of belemmerd wordt door overmachtssituaties zoals slechte weersomstandigheden geldt dit voor Nikylou als overmacht.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het e-mail adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

Artikel 11 – Betaling

1. De betaling van het totaal verschuldigd bedrag kan plaatsvinden via een bankoverschrijving of via online-betaling zoals iDEAL. iDEAL betalingen worden namens NikyLou uitgevoerd door Mollie.nl.

 

Disclaimer: www.tipskinderfeestje.nl is een onderdeel van NikyLou en maakt absoluut geen deel uit van de Schiphol Group. NikyLou aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, alsook voor die situaties waarin Schiphol of één van de bedrijven gevestigd op Schiphol wijzigingen doorvoert die een belemmering vormen voor de doorgang van het kinderfeestje. NikyLou kan niet aansprakelijk worden gesteld en de klant vrijwaart NikyLou voor eventuele ongevallen en/of schade die voortvloeien uit het (on)juist gebruik van de informatie die door Nikylou en/of derden is verstrekt. Op alle aankopen via deze website zijn bovenstaande algemene voorwaarden van toepassing.